कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पूर्ण बहादुर तिवारी
Approved Disapproved