कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? प्रेम प्रसाद गुरुङ्ग
Approved Disapproved