कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नुरशदी वेगम
Approved Disapproved