कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नारायण प्रसाद साँवा (लिम्वु)
Approved Disapproved