कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नरुलाल चौधरी
Approved Disapproved