कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नर धोज लिम्बु
Approved Disapproved