कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नन्द प्रसाद न्यौपाने
Approved Disapproved