कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नागेन्द्र साह
Approved Disapproved