कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नागेन्द्र कुमार
Approved Disapproved