कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मोहन राज शाक्य
Approved Disapproved