कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मान बहादुर रावल
Approved Disapproved