कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? लाल बहादुर कटुवाल
Approved Disapproved