कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? लक्ष्मी हजरा
Approved Disapproved