कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? लालविर चौधरी
Approved Disapproved

परिचय


रानी जमरा कुलरिया कुलोको २०३२ साल देखि २०४७ सम्मको सचिव रानी जमरा कुलरिया कुलोको 2047 साल देखि 2079 सम्मको अध्यक्ष