कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ
Approved Disapproved