कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? किशोरी देवी
Approved Disapproved