कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? खुसी लाल ठाकुर
Approved Disapproved