कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? केदार सिंङ राई
Approved Disapproved