कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कृष्ण बहादुर थापा
Approved Disapproved