कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कर्ण बहादुर थापा
Approved Disapproved