कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कल बहादुर हमाल
Approved Disapproved