कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? जितेन्द्र नारायण देव
Approved Disapproved