कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? जित बहादुर मल्ल
Approved Disapproved