कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? जीबन बाहादुर शाही
Approved Disapproved