कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? जयन्ती देवी राई
Approved Disapproved