कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? जय प्रकाश साह तेली
Approved Disapproved