कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? इन्द्रा कुमारी शाही
Approved Disapproved