कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? इन्द्र कुमरी लिम्बु
Approved Disapproved