कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? हरि प्रसाद सापकोटा
Approved Disapproved