कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? हर्कराज राई
Approved Disapproved