कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोविन्द बहादुर नेपाली
Approved Disapproved