कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोपाल भट्टराई
Approved Disapproved