कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गिरधारीलाल न्यौपाने
Approved Disapproved