कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गृधन राई
Approved Disapproved