कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गणेश मान गुरुङ्ग
Approved Disapproved

परिचय


२०३६ सालदेखि हालसम्म राजनीति, समाजसेवी, पेशा व्यवसाय