कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? एकराज कार्की
Approved Disapproved

परिचय


2043 सालमा गरामुनी गा पा उपप्रधान पन्च गा.विस. अध्यक्ष 2 पटक प्रदेश सभा सदस्य 2074