कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डिल्ली बहादुर चौधरी
Approved Disapproved