कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डिल्ली राम सुबेदी
Approved Disapproved