कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? देबेन्द्र बहादुर शाही
Approved Disapproved