कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? चीन बहादुर गुरुङ्ग
Approved Disapproved