कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बल बहादुर लिम्बु
Approved Disapproved