कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विराज भक्त श्रेष्ठ
Approved Disapproved