कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विमला अन्सारी तरन्नुम
Approved Disapproved