कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विजय कुमार राई
Approved Disapproved