कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विदुर कुमार लिंथेप
Approved Disapproved