कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बादशाह कुर्मि
Approved Disapproved