कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पुर्ण वहादुर तमाङ्ग
Approved Disapproved