कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दामोदर पौडेल वैरागी
Approved Disapproved